ปรัชญาหลักสูตร BBA

 

               

           Bachelor’s degrees of Business Administration, majoring in General Management (English Program) is an English-taught program. The course emphasizes a wide knowledge in all business related fields. Graduates will be able to apply business administration knowledge within organizations in both the private and public sectors. Furthermore, the program aims for graduates to gain the necessary capabilities to work in international organizations as well as becoming self-sustaining entrepreneurs. Additionally, the program intends to increase the abilities of graduates regarding knowledge-gaining skills, management capabilities and systematic critical thinking. Moreover, BBA (English Program) emphasizes knowledge acquisition by self-leaning as well as communicating with domestic and international people efficiently. Our students are continually encouraged to be morally, ethically and socially responsible, and maintaining a good attitude toward their future careers.
 
            หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เป็นหลักสูตร การจัดการที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตรโดยเน้นความรู้ในแนวกว้างของทุกศาสตร์การบริหารจัดการธุรกิจ เมื่อสำเร็จหลักสูตรนี้บัณฑิตสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพบริหารธุรกิจในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะระดับนานาชาติ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการอิสระและผลิตบัณฑิตให้มีทักษะความรู้ความสามารถในการบริหาร การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ นอกจากนั้นหลักสูตรฯ มุ่งเน้นให้บัณฑิตแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถสื่อสารกับผู้อื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เป็นอย่างดีเยี่ยม รวมทั้งมี คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

image
BBA ELO's (Expected Learning Outcomes)
 
1. Ethics and Social Responsibility: Being ethical and socially responsible person in conducting business
 
2. Knowledge: Understanding the foundation of knowledge including several disciplines of business management and cultural diversity
 
3. Intellectual: Integrating and applying knowledge based on practical experiences to build of the locality and create a linkage to the global network
 
4. Interpersonal Communication: Being able to communicate in English (listening, speaking, reading and writing) with interpersonal and teamwork skills
 
5. Information Technology: Having ability in basic computer skill and IT
BBA's Mission 

"To provide our graduates with professional business abilities and excellent communication skills for global enterprises".
"To apply the highest measures of academic excellence in teaching and research and sustain our excellent reputation among business program in Thailand's institutions of higher education".
Students are encouraged to apply knowledge and skills in various contexts. Our program is determined to establish academic excellence in teaching and research, and an excellent reputation in Thailand. 

BBA's Vision

The program seeks to provide students with knowledge and skills at an international standard of excellence in the following categories.
Management - Students will acquire a full complement of managerial skills in finance, marketing, accounting, human resource management and strategic management.
Communication - Students will be able to communicate effectively in English: writing, speaking, reading and listening.
Ethics and Social Responsibility - Students will develop knowledge and sensitivity with regard to the ethical, social and environmental responsibilities of managers and the organizations for which they work.
Critical Thinking - Students will develop the capacity to identify problems, assess them rationally, solve them creatively, and implement solutions effectively.
Technology - Students will become competent with information technology, develop essential skills in the most contemporary applications of technology to management and have the knowledge to adapt to future innovations.
Cross Culture - Students will understand the sources of cultural difference and the management problems and opportunities presented. Experience of cultural diversity will be gained through interaction with fellow students, local and regional field trips, and visits to multinational organizations.
Powered by MakeWebEasy.com