คณะผู้บริหาร
image
อาจารย์กาญจนาถ จงภักดี
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหลักสูตรฯ
image
ดร.ดรณีกร  สุปันตี
กรรมการ
image
อาจารย์สุพิชชา เอกอุรุ
กรรมการ
image
อาจารย์ทิติพร ณ นคร
กรรมการ
image
อาจารย์ธมนวรรณ ด่านกิตติกุล
กรรมการ
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
image
นางสาวอัจฉรีย์ เชาวน์ชลากร
Assistant Director
image
นางอุษณี เหลาะเหม
Admin Staff
image
Ms.Darunwan Arandon
Admin Staff 
image
Mr.Chakrit Praihuyan
Computer Technician
image
นายสุทธิพันธ์ กัณวเศรษฐ
Computer Technician
Powered by MakeWebEasy.com