ประกาศมาตรการการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4

Last updated: 2021-04-01  |  548 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศมาตรการการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศมาตรการการเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา ฉบับที่ 4 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามมาตรการที่ ศบค. กำหนด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงยกเลิกประกาศ มาตรการการเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฉบับที่ 2 และ 3 และกำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ดังนี้

     1. ห้ามบุคลากรและนักศึกษาเดินทาง เข้า-ออก พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (จังหวัดสมุทรสาคร) ตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)
     2. ขอให้บุคลากรและนักศึกษางดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ควบคุมสูงสุด (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ) ตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)  หากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าว โดยไม่สามารถยกเลิกได้ ให้ขออนุมัติจากคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงาน และแจ้งงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล หลังจากเดินทางกลับมา ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
 
               2.1 ให้รายงานข้อมูลการเดินทางผ่านทาง QR Code “PSU Care” ทันที ที่เดินทางเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
               2.2 ในการมาทำงาน ขอให้ดำเนินการตามมาตรการ การแยกตัวเอง (self-isolation) งดการเรียน/การสอนในชั้นเรียน เป็นเวลา 14 วัน และหลีกเลี่ยงการร่วมกิจกรรมในที่สาธารณะ จนครบ 14 วันหลังจากเดินทางกลับมา
               2.3 หลีกเลี่ยงกิจกรรมสังสรรค์ ยึดหลัก D-M-H-T-T ได้แก่ D : รักษาระยะห่าง M : สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย H : ล้างมือบ่อยๆ T : ตรวจวัดอุณหภูมิ T: ติดตั้ง Application
               2.4 ให้ปฎิบัติตามประกาศของจังหวัดของวิทยาเขตนั้น ๆ
     3. ห้ามบุคคลภายนอกที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเดินทางเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     4. กรณีมีบุคคลภายนอกเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ต้องการเข้ามาติดต่อภายในมหาวิทยาลัย ขอให้ปฎิบัติตามประกาศของจังหวัดของวิทยาเขตนั้นๆ และหลีกเลี่ยงกิจกรรมสังสรรค์ ยึดหลัก D-M-H-T-T โดยขอให้จำกัดจำนวนคนและระยะเวลาในการเข้ามาติดต่อให้น้อยที่สุด
     5. การประชุมสัมมนา จัดเลี้ยง ให้ขออนุญาตจากคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงาน เน้นกำกับการใช้
แอพพลิเคชั่น “PSU Care” ก่อนหลังร่วมกิจกรรม จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 200 คน โดยให้เข้มงวดเรื่องการคัดกรองผู้เข้าใช้บริการ ให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1 เมตร และให้ทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัส ทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ จังหวัดตามพื้นที่ต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

Powered by MakeWebEasy.com